+31 6 81881070 info@haian.nl

海安 Haags Welzijn / Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en mensenhandel (“SHOP”) hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

海安 Haags Welzijn / SHOP verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe jij je privacy rechten kunt uitoefenen en geven we overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Verantwoordelijke

海安 Haags Welzijn / SHOP is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor vragen ten aanzien van deze privacyverklaring zijn wij bereikbaar op:

Herengracht 20 2511 EH Den Haag
e-mail: info@shop-denhaag.nl
telefoon: 070-3614747.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van 海安 Haags Welzijn / SHOP en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
海安 Haags Welzijn / SHOP gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de AVG.

Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van de cliënten, bezoekers, donateurs, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten en overige relaties – (“de betrokkenen”)- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

  Je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierna genoemde doeleinden;
  De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die wij minimaal
nodig hebben voor deze doeleinden;
  Je, indien dit is toegestaan, informeren als we jouw gegevens moeten delen vanwege een 
wettelijke vereiste, een rechterlijke uitspraak of een bestuurlijk bevel;
  Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je; persoonsgegevens, je hier op zullen wijzen 
en deze zullen respecteren.

Waarom verzamelen wij je gegevens

  Zodat we met je in contact kunnen komen en kunnen blijven (als je gebruik maakt van het contactformulier);
  Voor het bieden van hulp- en dienstverlening;
  Voor de bedrijfsvoering, om te voldoen aan een wettelijk verplichting;
  Voor wetenschappelijke doeleinde; daarvoor anonimiseren wij de persoonsgegevens.
  Om een veilige omgeving te kunnen bieden hebben wij camera’s geplaatst op onze locaties;
  Voor verantwoording aan de subsidiegever; daarvoor anonimiseren wij de persoonsgegevens.

Jouw toestemming

  Door je aan te melden, geef je aan dat je kennis hebt genomen van de manier waarop 海安 Haags Welzijn / SHOP je gegevens verwerkt zoals beschreven in dit document. Wil je na aanmelding gebruik maken van onze dienstverlening tekenen we met jou nog een toestemmingsverklaring.
  Wij willen je graag zo goed mogelijk helpen. Als het wenselijk of nodig is om je gegevens met een ander organisatie te delen, dan vragen wij je daar schriftelijk je toestemming voor. Je toestemming wordt vastgelegd in je dossier. Je kunt een gegeven toestemming altijd intrekken.
  Bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling verstrekt 海安 Haags Welzijn / SHOP, indien mogelijk met jouw toestemming, persoonsgegevens aan Stichting Veilig Thuis zodat onderzoek kan plaatsvinden en het geweld zo spoedig mogelijk kan worden gestopt.

Welke persoonsgegevens verwerken we

海安 Haags Welzijn / SHOP kan persoonsgegevens verwerken, doordat iemand bij 海安 Haags Welzijn / SHOP gaat werken of vrijwilliger wordt, als iemand gebruik maakt van de diensten van 海安 Haags Welzijn / SHOP en/of omdat deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons worden verstrekt.

Cliënten: Naam, geboortedatum, – (e-mail en overige) adresgegevens, – telefoonnummer, – IP-adres, gegevens over de (voortgang van de) ondersteuning die 海安 Haags Welzijn / SHOP levert.

Afhankelijk van de hulpvraag kan 海安 Haags Welzijn / SHOP bijvoorbeeld volgende bijzondere gegevens verwerken:
Ras of etnische afkomst, – gezondheid, – seksuele leven, – strafrechtelijk verleden, – verblijfsrechtelijke status, – juridische trajecten waarin je verwikkeld bent.

Contactformulier: Naam, – e-mail, – telefoonnummer, – IP-adres.

Gebruik van gegevens

De gegevens worden gebruikt om als maatschappelijke dienstverlener in het kader van de bedrijfsvoering, de daarbij behorende taken en wettelijke plichten naar behoren uit te voeren. Ook kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met de cliënt gesloten overeenkomst tot begeleiding van die cliënt. Voorts worden gegevens gebruikt voor het behandelen van klachten en geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Bewaartermijn gegevens

海安 Haags Welzijn / SHOP bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, tenzij dit nodig is voor historische, statistische of onderzoeksdoeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift.

Hierbij hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens bewaren wij in beginsel voor 5 jaar. Hier kan vanaf worden geweken indien dit vanuit een wettelijk vereiste noodzakelijk is.

Delen van gegevens met derden.

Alleen in specifieke gevallen worden derden/andere organisaties voorzien van gegevens. Dit is het geval als de wet dit vereist of als de betrokkene daar toestemming voor gegeven heeft.
Gegevens die niet tot individuele personen herleidbaar zijn, kunnen voor statistische of historische doeleinden aan derden worden verstrekt.

Bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling verstrekt 海安 Haags Welzijn / SHOP, indien mogelijk met jouw toestemming, persoonsgegevens aan Stichting Veilig Thuis zodat onderzoek kan plaatsvinden en het geweld zo spoedig mogelijk kan worden gestopt.

Toegang tot gegevens.

海安 Haags Welzijn / SHOP gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens worden beschermd. Alleen medewerkers en personen die in opdracht van 海安 Haags Welzijn / SHOP werkzaamheden verrichten, hebben toegang tot de gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Via een beveiligde verbinding en door middel van een naam- en wachtwoordbeveiliging worden diegenen geautoriseerd om toegang te krijgen tot de gegevens. Wij vereisen van al onze medewerkers een VOG voordat zij in dienst treden. Ook zijn alle medewerkers die toegang hebben op basis van hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding verplicht. Ook nadat zij uit dienst zijn gegaan.

Met zakelijke dienstverleners maakt 海安 Haags Welzijn / SHOP afspraken om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in een zogeheten‘verwerkersovereenkomst’.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen.

In elk geval heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien en te ontvangen. Je kunt ons ook verzoeken om een correctie of het wissen van je persoonsgegevens, en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of om te verzoeken om beperking hiervan. Je hebt ook het recht om je gegevens te laten overdragen aan een andere partij. Tot slot heb je ook altijd het recht om je toestemming tot het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken.

Je kan een email sturen naar 海安 Haags Welzijn / SHOP op: info@shop-denhaag.nl of 070-3614747 als je een dergelijk verzoek hebt of als je een klacht hebt. Voordat wij je verzoek in behandeling kunnen nemen is het mogelijk dat wij vragen om identificatie.

Je hebt daarnaast ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Kennisgeving en wijziging van deze verklaring

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen om bij te blijven met onder andere nieuwe technologieën, praktijken in de sector en voorschriften van toezichthouders. We verwachten dat de meeste wijzigingen heel klein zullen zijn. Wanneer we wezenlijke veranderingen aan onze privacy verklaring moeten aanbrengen, zullen we, voordat de verandering in werking treedt, een duidelijk zichtbare mededeling op de startpagina van de website plaatsen.