+31 6 81881070 info@haian.nl

海安 Haags Welzijn / Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en mensenhandel (“SHOP”) hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

海安 Haags Welzijn / SHOP verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe jij je privacy rechten kunt uitoefenen en geven we overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Verantwoordelijke

海安 Haags Welzijn / SHOP is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor vragen ten aanzien van deze privacyverklaring zijn wij bereikbaar op:
Herengracht 20 2511 EH Den Haag
e-mail: info@shop-denhaag.nl
telefoon: 070-3614747.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van 海安 Haags Welzijn / SHOP en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
海安 Haags Welzijn / SHOP gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de AVG.
Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van de cliënten, bezoekers, donateurs, medewerkers, vrijwilligers, sollicitanten en overige relaties – (“de betrokkenen”)- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

  Je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierna genoemde doeleinden;
  De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die wij minimaal nodig hebben voor deze doeleinden;
  Je, indien dit is toegestaan, informeren als we jouw gegevens moeten delen vanwege een wettelijke vereiste, een rechterlijke uitspraak of een bestuurlijk bevel;
  Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je; persoonsgegevens, je hier op zullen wijzen en deze zullen respecteren.

Waarom verzamelen wij je gegevens

De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens van medewerkers, vrijwilligers of sollicitanten verwerken kunnen meer specifiek als volgt worden omschreven:
  het aantrekken van nieuwe medewerkers;
  de uitvoering van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot jouw salaris, reiskosten woon-werkverkeer, vakantiedagen en het verstrekken van bedrijfseigendommen;
  het vaststellen, fiatteren en uitbetalen van salaris/beloningen/vergoedingen etc.;
  het geven van leiding aan medewerkers;
  beoordeling van het functioneren van medewerkers;
  opleiding en loopbaanbegeleiding van medewerkers;
  de bedrijfs-medische zorg voor medewerkers;
  het vastleggen van ziekte- en verlofdagen;
  het verlenen van ontslag;

Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor andere legitieme doeleinden, waaronder:
 naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van wet- en/of (interne) regelgeving. De rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden zijn:
–  interne controle en bedrijfsbeveiliging;
–  beveiliging van medewerkers, cliënten en bezoekers;

Bovendien maken wij gebruik van cameratoezicht. Het doel hiervan is de bescherming van onze bedrijfseigendommen en de eigendommen van onze medewerkers en bezoekers, de beveiliging van de toegang tot het bedrijfspand en de registratie van incidenten, de veiligheid van onze medewerkers en cliënten. Cameratoezicht vindt bijvoorbeeld plaats bij de opvang locatie.

Welke persoonsgegevens verwerken we

海安 Haags Welzijn / SHOP kan persoonsgegevens verwerken, doordat iemand bij SHOP gaat werken of vrijwilliger wordt, als iemand gebruik maakt van de diensten van 海安 Haags Welzijn / SHOP en/of omdat deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons worden verstrekt.

Medewerkers / vrijwilligers: Naam, geboortedatum en plaats, – (e-mail en overige) adresgegevens, – telefoonnummer, – VOG, – kopie identiteitsbewijs, – bankgegevens, – nationaliteit, burgerlijke staat, – functie en dienstverband, – opleidingen en trainingen, – verzuim, – functioneringsgegevens, – SHOP mag in een aantal gevallen gegevens over de gezondheid van een medewerker verwerken. In het kader van re-integratie/begeleiding van medewerkers of uitkeringsgerechtigden, in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid en/of aanvraag van subsidies met een wettelijke grondslag.

Sollicitanten: De gegevens door jou verstrekt op doormiddel van je sollicitatie.

Contactformulier: Naam, – e-mail, – telefoonnummer, – IP-adres.

Gebruik van gegevens

De gegevens worden gebruikt om werkgever in het kader van de bedrijfsvoering, de daarbij behorende taken en wettelijke plichten naar behoren uit te voeren. Ook kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren jouw arbeidsovereenkomst.

Gegevens die betrekking hebben op medewerkers van 海安 Haags Welzijn / SHOP worden onder andere gebruikt voor de behandeling van personeelszaken, het vaststellen van salarisaanspraken, het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met het beëindigen van een dienstverband, interne en accountantscontrole en in verband met bedrijfs-medische zorg.

Bewaartermijn gegevens

海安 Haags Welzijn / SHOP bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, tenzij dit nodig is voor historische, statistische of onderzoeksdoeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift.

Hierbij hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Medewerkers: Gegevens die relevant zijn voor de belastingaangifte worden tot 7 jaar na beëindiging van het dienstverband bewaart. De overige persoonsgegevens, die zijn opgenomen in het

personeelsdossier en de overige verbonden ICT systemen worden voor 2 jaar bewaart. Indien er sprake is van een Ziektewetuitkering of WGA uitkering dan gelden de bewaartermijnen van 5 en 10 jaar.

Sollicitanten: De persoonsgegevens van sollicitanten worden met de toestemming van de sollicitant maximaal 1 jaar door ons bewaard, tenzij de sollicitant bij ons in dienst treedt. Indien een sollicitant geen toestemming aan ons verleent, zullen de persoonsgegevens van deze sollicitant binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

Delen van gegevens met derden.

Alleen in specifieke gevallen worden derden/andere organisaties voorzien van gegevens. Dit is het geval als de wet dit vereist, dit nodig is voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst of als de betrokkene daar toestemming voor gegeven heeft.

Toegang tot gegevens.

海安 Haags Welzijn / SHOP gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens worden beschermd. Alleen medewerkers en personen die in opdracht van SHOP werkzaamheden verrichten, hebben toegang tot de gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie zoals HR. Via een beveiligde verbinding en door middel van een naam- en wachtwoordbeveiliging worden diegenen geautoriseerd om toegang te krijgen tot de gegevens. Wij vereisen van al onze medewerkers een VOG voordat zij in dienst treden. Ook zijn alle medewerkers die toegang hebben op basis van hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding verplicht. Ook nadat zij uit dienst zijn gegaan.

Met zakelijke dienstverleners maakt 海安 Haags Welzijn / SHOP afspraken om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in een zogeheten‘verwerkersovereenkomst’.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen.

In elk geval heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien en te ontvangen. Je kunt ons ook verzoeken om een correctie of het wissen van je persoonsgegevens, en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of om te verzoeken om beperking hiervan. Je hebt ook het recht om je gegevens te laten overdragen aan een andere partij. Tot slot heb je ook altijd het recht om je toestemming tot het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken.

Je kan een email sturen naar 海安 Haags Welzijn / SHOP op: info@shop-denhaag.nl of 070-3614747 als je een dergelijk verzoek hebt of als je een klacht hebt. Voordat wij je verzoek in behandeling kunnen nemen is het mogelijk dat wij vragen om identificatie. Uiteraard kan je ook altijd naar je manager gaan voor vragen en verzoeken.

Je hebt daarnaast ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Kennisgeving en wijziging van deze verklaring

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen om bij te blijven met onder andere nieuwe technologieën, praktijken in de sector en voorschriften van toezichthouders. We verwachten dat de meeste wijzigingen heel klein zullen zijn. Wanneer we wezenlijke veranderingen aan onze privacy verklaring moeten aanbrengen, zullen we, voordat de verandering in werking treedt, een duidelijk zichtbare mededeling op de startpagina van de website plaatsen.